Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. καλώς ήλθατε...

Αρχική » Επιτελικές Υπηρεσίες » 1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ

1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3

Επιτελικές Υπηρεσίες/1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Η πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας . 2. Η υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε Ε . 3. Η υλοποίηση έκτακτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας . 4. Η εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργεια τους . 5. Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που προάγουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού .
Επιτελικές Υπηρεσίες/1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου που εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. Β. Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (π.χ. το Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού) και τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας κατά την κατάρτιση του τοπικού προγράμματος δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάθησης. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο. Γ. Οργανώνει και εφαρμόζει το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Δ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Ε. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο. Ζ. Μεριμνά, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους. Η. Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου. Θ. Παρακολουθεί τη λειτουργία των παραρτημάτων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα.
Επιτελικές Υπηρεσίες/1. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 1. Η δημιουργία και λειτουργία : Α. Κέντρου πρόληψης από εξαρτησιογόνες ουσίες Β. Δημοτικού Ιατρείου Γ. Προγράμματος για την υποστήριξη των νέων που έχουν παραβατική συμπεριφορά 2. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη – ΑΘΊΓΓΑΝΩΝ , ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΎΝΤΩΝ – ΟΜΟΓΕΝΩΝ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ –ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ στην κοινωνική ,οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 3. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με την δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης ,εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου . 4. Η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων κοινωνικής προστασίας και Αλληλεγγύης που προάγουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. 5. Η συμμετοχή και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών (σε τοπικό και διακρατικό επίπεδο ) σε θέματα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που συμβάλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού ,με την λειτουργία δομών όπως : - Παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών . - Βρεφοκομίων - Ορφανοτροφείων - Κέντρων ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας . - Ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων - Γηροκομείων - Βοήθεια στο σπίτι - Μονάδων κοινωνικής μέριμνας - Κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων - Κέντρων για ΑΜΕΑ - Η λειτουργία κέντρων ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων (Κ Α Π Η) - Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες . - Δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας ή χρηματοδοτούνται από πόρους της Ε Ε . - Προγραμμάτων εμβολιασμών και η διενέργεια τους . - Τήρηση κανόνων υγιεινής των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων . - Αναψυχής ατόμων με αναπηρία 6. Η υλοποίηση ή συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων , στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών. 7. Η εκπόνηση και η εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου , στον οποίο περιλαμβάνονται : - η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. - η ίδρυση και λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, με αναπηρία . - η ίδρυση και λειτουργία πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής . - η ίδρυση και λειτουργία ωδείου ,δημοτικών βιβλιοθηκών . - και η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης , στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού. 8. Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα της Διεύθυνσης για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν.


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2019 - All rights reserved