Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. καλώς ήλθατε...

Αρχική » Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας

Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας

Αποτελέσματα 1 - 5 από 5

Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας /1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Οι υπηρεσίες του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου λειτουργούν σε επίπεδο μιας Διεύθυνσης που είναι ανάλογα με τη δυναμικότητά του, και σύμφωνα με την υπ' άριθμ. ΦΕΚ 646/19-4-2011 συστατική πράξη προσαρμογής του, - H Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για την Παιδική Φροντίδα και Παιδεία των παιδιών και αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για νέους / νέες, για την οικογένεια. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου ,οι υπηρεσίες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου - Είναι υπεύθυνη για την Προστασία της Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και αρμόδια για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας. Παράλληλα είναι αρμόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή Γενικών Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας για όλους τους κατοίκους του Δήμου καθώς και ειδικών Προγραμμάτων για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι υπηρεσίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονται σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (παραρτήματα ΚΑΠΗ), οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Γραφείου. Τρία ή περισσότερα παραρτήματα ΚΑΠΗ συγκροτούν οργανική μονάδα. Είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών , συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Ν Π Δ Δ καθώς και για την λειτουργία του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών . Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματικότητα τήρησης των Οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Ν Π Δ Δ , τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και την διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και την διασφάλιση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών εξοπλισμού και υπηρεσιών του ν π δ δ .Τέλος η Διεύθυνση είναι αρμόδια για την συντήρηση και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάθε είδους κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του.
Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας /2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Το τμήμα 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές υπηρεσίες 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ) Επιμελούνται της παροχής σύγχρονης προσχολικής αγωγής στα φιλοξενούμενα νήπια και βρέφη εφαρμόζοντας τα κατάλληλα προγράμματα, τις ισχύουσες διατάξεις και τον ισχύοντα εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Ειδικότερα το Τμήμα: 1) Φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών, με πραγματοποίηση ατομικών προγραμμάτων, κύκλους παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, παιδαγωγικά εργαστήρια και άλλες παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα και ανάλογα με την ηλικία τους. 2) Απασχολεί τα παιδιά σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους του προγράμματος και τηρεί βιβλίο ύλης για την καθημερινή διδασκαλία σύμφωνα με τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. 3) Ευθύνεται όχι μόνο για την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων αλλά και για την φύλαξη και προστασία τους. 4) Προσφέρει αγωγή, ψυχαγωγία, περιποίηση, φροντίδα και φαγητό στα βρέφη του Σταθμού σύμφωνα με τις αρχές της βρεφοκομικής και τις οδηγίες του παιδιάτρου. 5) Ενημερώνει τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη γενική – σφαιρική εξέλιξη του παιδιού τους. Συνεργάζεται με τους γονείς σε όλα τα θέματα που αφορούν τη ζωή και την εξέλιξη των παιδιών μέσα στον Σταθμό. 6) Μεριμνά για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και επισκέψεων προς όφελος των παιδιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 7) Φροντίζει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και ενημερώνει τούς αρμόδιους της Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε κάθε περίπτωση που χρειάζεται ιατρική φροντίδα και κοινωνική μέριμνα. 8) Παρακολουθεί την καθαριότητα των νηπίων και βρεφών και κάθε αντικείμενο που έχει σχέση με αυτά ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους. 9) Ευθύνεται για την άψογη καθαριότητα των χώρων του Σταθμού και των αντικειμένων του και τον κατάλληλο αερισμό και φωτισμό του. 10) Εφαρμόζει σωστά όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και ευθύνεται για κάθε πράξη ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών. 11) Ευθύνεται για την εξασφάλιση της διατροφής των νηπίων κατά την παραμονή τους στον Σταθμό, μεριμνώντας για την υγιεινή παρασκευή του, την ποιότητα των υλικών και την τήρηση του εγκεκριμένου διαιτολογίου. 12) Μεριμνά για την προμήθεια, την ταξινόμηση και τη συντήρηση του αναγκαίου παιδαγωγικού εξοπλισμού και υλικού. 13) Ευθύνεται για την ασφαλή μεταφορά των φιλοξενούμενων παιδιών προς και από τον Σταθμό (περίπτωση ύπαρξης σχολικού λεωφορείου) Το αντικείμενο του Τμήματος πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες, του Τ Ε Βρεφονηπιοκόμου, -του Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου, του Μαγείρου, του Βοηθού Μαγείρου, του Προσωπικού Καθαριότητας – Βοηθητικών Εργασιών και του Οδηγού Σχολικού Λεωφορείου. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τμήματος και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Τμημάτων με στόχο την καλύτερη αγωγή και εξυπηρέτηση των παιδιών. Στο τμήμα επίσης από τον υπεύθυνο κάθε γραφείου θα υπάρχει διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας , θέματα προσωπικού κλπ. 1) Υποδέχεται, καταχωρεί και διαχειρίζεται τις αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων, εφαρμόζει τις αποφάσεις κατάταξης των παιδιών στα διάφορα τμήματα προσχολικής αγωγής ή διαγραφής αυτών και τηρεί τα σχετικά αρχεία. 2) Προωθεί αιτήματα γονέων για μετακίνηση παιδιών από ένα τμήμα σε άλλο, αν υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. 3) Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών μηνιαίως και ενημερώνει τους γονείς που καθυστερούν την πληρωμή των οικονομικών τους συμμετοχών. 4) Δέχεται τις αιτήσεις μείωσης ή απαλλαγής οικονομικών συμμετοχών, εισηγείται σχετικά και ενημερώνει τους γονείς για το αποτέλεσμα της αίτησής τους. 5) Εκδίδει βεβαιώσεις φιλοξενίας παιδιών. 6) Μεριμνά για την φύλαξη και την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων του τμήματος και του εξοπλισμού τους. 7) Μεριμνά για την σωστή εισαγωγή και εξαγωγή των τροφίμων –ειδών καθαριότητας – και υλικού και τα καταγράφει στα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής 8) Τηρεί το βιβλίο παρουσιών των παιδιών και του προσωπικού τού κάθε γραφείου 9) Τηρεί επίσης βιβλίο διδαχθείσης ύλης Συγχρόνως θα τηρούνται συγκεντρωτικά στοιχεία και θα καταρτίζει αναφορές για τη λειτουργία όλων των διοικητικών ενοτήτων του τμήματος σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης.   Αρμοδιότητες Γραφείου Ιατρικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που αφορούν που αφορούν την Ιατρική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη παρέχονται υπηρεσίες ιατρικής παρακολούθησης και ψυχοκοινωνικής στήριξης στα παιδιά των σταθμών του τμήματος και ειδικότερα το κάθε τμήμα βρεφικών και παιδικών σταθμών (προσχολικής αγωγής): 1) Εξετάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα όλα τα παιδιά των σταθμών του νομικού προσώπου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιατρικά πιστοποιητικά που υποβλήθηκαν από τους γονείς. 2) Παρακολουθεί την ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. 3) Αποφασίζει για την δυνατότητα επιστροφής στο σταθμό παιδιού που απουσίασε από σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς και την προσωπική του εξέταση. 4) Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την υγειονομική κατάσταση των σταθμών. Μεριμνά για τη διατήρηση σε κάθε σταθμό πρόχειρου φαρμακείου και την αντιμετώπιση κάθε εκτάκτου περιστατικού. 5) Συμβάλλει στην πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων των παιδιών κάθε σταθμού και των οικογενειών τους, εφόσον στην τελευταία περίπτωση αυτό ζητηθεί ή είναι εκ των πραγμάτων αναγκαίο. 6) Συνεργάζεται με το παιδαγωγικό προσωπικό των σταθμών με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή επαφή και πραγματοποιεί κοινωνικές έρευνες ώστε να προλαμβάνει, εντοπίζει και αναγνωρίζει προβλήματα των παιδιών, να αναλαμβάνει τη θεραπεία τους ή να τα παραπέμπει σε κατάλληλη υπηρεσία. 7) Επισημαίνει προβλήματα, βοηθά την οικογένεια να συνειδητοποιήσει το πρόβλημα, εντοπίζοντας τις αιτίες. Υποδεικνύει τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και φέρνει σε επαφή παιδιά και γονείς με διάφορους εξειδικευμένους φορείς. 8) Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ψυχολογικής υποστήριξης παιδιών και γονέων σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό. 9) Συγκαλεί ενημερωτικές συγκεντρώσεις γονέων και προσωπικού που αφορούν την υγιεινή και την υγεία των παιδιών και την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν. Το επιστημονικό δυναμικό είτε εργάζεται είτε συνεργάζεται με την Διεύθυνση. Το αντικείμενο πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Παιδιάτρου, του Κοινωνικού Λειτουργού και του Παιδοψυχολόγου. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν και συνεργάζονται με το υπόλοιπο προσωπικό των ειδικοτήτων των Τμημάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των νηπίων και βρεφών.   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ. • Οργανώνει και υλοποιεί κοινωνικές δράσεις για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για νέους / νέες και για την οικογένεια (πχ Παιδικές κατασκηνώσεις, Συμβουλευτικό κέντρο για τα παιδιά και την οικογένεια, Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Κέντρο Πρόληψης και Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Πρόγραμμα Υποστήριξης της σχολικής κοινότητας κλπ). • Ενημερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συμμετοχής της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για νέους / νέες και για την οικογένεια (π.χ. πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών) και εισηγείται για την συμμετοχή του Νομικού Προσώπου σε αυτά. • Μεριμνά, σε συνεργασία και με το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης, για την ετοιμασία προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νομικό Πρόσωπο της ευθύνης οργάνωσης και υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και μεριμνά για την υποβολή τους. • Οργανώνει την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων μετά την ανάθεσή τους στο Νομικό Πρόσωπο και μεριμνά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίησή τους εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους. • Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων και συντάσσει και υποβάλλει τους αναγκαίους απολογισμούς. • Συνεργάζεται με τα άλλα Τμήματα για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν.
Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας /3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες : 1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΠΗ 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΓΔΙΑΣ ΚΑΠΗ 3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΖΙΟΥ 4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΥΛΙΣΟΥ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ 1) Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες για το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της περιοχής του Δήμου και τα παραρτήματά του με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. 2) Αποδέχεται, ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια : α) για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης β) για την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης. 3) Υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ. 4) Συνεργάζεται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειές τους και την παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται. 5) Μεριμνά για την προσέλκυση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. 6) Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 7) Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του Τμήματος και του εξοπλισμού του. 8) Παρακολουθεί τη λειτουργία των Γραφείων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα. 9) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων Φροντίδας τρίτης ηλικίας. 10) Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό ( που εργάζεται ή συνεργάζεται με το Τμήμα). 11) Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. 12) Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. 13) Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 14) Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιμέρους παραρτήματα ΚΑΠΗ και στα προγράμματα φροντίδας τρίτης ηλικίας. Το αντικείμενο του Τμήματος πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του φυσιοθεραπευτή, του ιατρού, του Ψυχολόγου, του Νοσηλευτή, Επιμορφωτή και του Εργοθεραπευτή και του Οικογενειακού Βοηθού. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τμήματος και συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων και Τμημάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών. Στο τμήμα επίσης από τον προϊστάμενο τμήματος θα υπάρχει διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας , θέματα προσωπικού κλπ. 1) Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών των μελών. 2) Μεριμνά για την σωστή εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών κυλικείου –ειδών καθαριότητας – και υλικού και τα καταγράφει στα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΣΩΝ Στα παραρτήματα του ΚΑΠΗ δύναται να αναπτυχθούν όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στην έδρα του ΚΑΠΗ ανάλογα με τις δυνατότητες του ΚΑΠΗ είτε σε προσωπικό είτε οικονομικές αλλά και τις ανάγκες των μελών. Στο Γραφείο (Παράρτημα) του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Καλεσσών προβλέπεται η λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών • Υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας • Υπηρεσίες Ιατρικής φροντίδας με νοσηλευτή και ιατρό • Υπηρεσίες εργοθεραπείας   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ Στο Γραφείο (Παράρτημα) του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Ροδιάς προβλέπεται η λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών: • Υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας • Υπηρεσίες Ιατρικής φροντίδας με νοσηλευτή • Υπηρεσίες εργοθεραπείας   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΖΙΟΥ 1. Το Γραφείο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ έχουν σκοπό την κάλυψη των βασικών βιολογικών –ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών των ηλικιωμένων. 2. Ενημερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συμμετοχής της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα φροντίδας τρίτης ηλικίας (π.χ. πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»), 3. Μεριμνά ώστε τα άτομα αυτά να αποκτήσουν την μέγιστη δυνατή αυτονομία και να αποφευχθεί ο ιδρυματισμός . 4. Μεριμνά, σε συνεργασία και με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης, για την ετοιμασία προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νομικό Πρόσωπο της ευθύνης οργάνωσης και υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και μεριμνά για την υποβολή τους. 5. Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων και συντάσσει και υποβάλλει τους αναγκαίους απολογισμούς   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΥΛΙΣΟΥ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Τυλίσου είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες του Γραφείου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΖΙΟΥ.
Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας /2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Το τμήμα ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓ.ΠΕΛΑΓΙΑΣ περιλαμβάνει τις παρακάτω διοικητικές υπηρεσίες 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΓΑΖΙΟΥ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΤΥΛΙΣΣΟΥ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ μεΑ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ Οι αρμοδιότητες του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΑΖΙΟΥ και Αγίας Πελαγίας είναι αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ ΓΑΖΙΟΥ και είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος. Παρακολουθεί τη λειτουργία των ΓΡΑΦΕΊΩΝ τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΓΑΖΙΟΥ 2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ ΤΥΛΙΣΟΥ 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΔΑΠ μεΑ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΑΖΙΟΥ -Οργανώνει την εφαρμογή των ανωτέρω προγραμμάτων μετά την ανάθεσή τους στο Νομικό Πρόσωπο και μεριμνά για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη υλοποίησή τους εξασφαλίζοντας τους αναγκαίους και κατάλληλους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους -Απασχολεί τα παιδιά εκτός σχολικού ωραρίου , (η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με την ατομική –οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτησης των γονέων. - Τα κέντρα αυτά δύναται να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες , τις κοινωνικές υπηρεσίες των Ο Τ Α και τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής , αθλητικής περιβαλλοντικής κ.α τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης. - Στα κέντρα εξασφαλίζεται η Υγιεινή και ασφαλής παραμονή των παιδιών σε κτήριο προσαρμοσμένο σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 3 τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την καθαριότητα των χώρων.   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΥΛΙΣΟΥ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου ΚΔΑΠ Τυλίσου είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες του Γραφείου ΚΔΑΠ Γαζίου.   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες ,με την ανάπτυξη προσωπικής ή ομαδικής δραστηριότητας. - Ατομική εκπαίδευση των παιδιών /εφήβων με αναπηρίες πάνω σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης (διατροφή ,καθαριότητα ,υγιεινή). - Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων . - Άθλησης και σωματικής αγωγής. - Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων. - Υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το παιδί /έφηβο με αναπηρία. - Εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των παιδιών /εφήβων με αναπηρίες. - Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή τους στις αρμόδιες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους με αναπηρίες. - Διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας [ΕΚΑΚΒ] τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις. - Διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης
Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας /3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες 1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΦΗ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ & ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ Οι αρμοδιότητες ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ είναι αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ, και είναι δυνατόν να ασκούν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος : Κ Α Π Η ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ Η Φ Η • Το παραπάνω γραφείο του Κ Η Φ Η έχει σκοπό την παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον , • Την διατήρηση της συνοχής της οικογένειας , • Την εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος . • Την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού , • Την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των μελών της οικογένειας.


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2019 - All rights reserved