Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. καλώς ήλθατε...

Αρχική » Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας » 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Αποτελέσματα 1 - 2 από 2

Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας /3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες : 1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ ΚΑΠΗ 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΓΔΙΑΣ ΚΑΠΗ 3) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΖΙΟΥ 4) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΥΛΙΣΟΥ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ 1) Παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες για το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων της περιοχής του Δήμου και τα παραρτήματά του με σκοπό την προσέλκυση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη των παροχών του ή εκείνων που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες και γενικά μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. 2) Αποδέχεται, ενημερώνει, συμβουλεύει και παρέχει κοινωνική υποστήριξη στα μέλη του ΚΑΠΗ και στις οικογένειές τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην προσπάθεια : α) για την παραμονή των ατόμων της τρίτης ηλικίας στο οικείο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, την πρόληψη και αντιμετώπιση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων, την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης β) για την ενημέρωση και υποστήριξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στη διαδικασία κοινωνικής ένταξης. 3) Υλοποιεί προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τα μέλη και τους επωφελούμενους του ΚΑΠΗ. 4) Συνεργάζεται με την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας για την παροχή πλήρους υποστήριξης στους επωφελούμενους και τις οικογένειές τους και την παραπομπή σε αυτές όταν απαιτείται. 5) Μεριμνά για την προσέλκυση εθελοντών, την εκπαίδευσή τους και την αξιοποίησή τους στις δομές και υπηρεσίες του ΚΑΠΗ. 6) Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 7) Μεριμνά για την φύλαξη, την καθαριότητα και την ευπρεπή εμφάνιση των εγκαταστάσεων του Τμήματος και του εξοπλισμού του. 8) Παρακολουθεί τη λειτουργία των Γραφείων τα οποία ανήκουν διοικητικά στο Τμήμα. 9) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους χρήστες των υπηρεσιών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων Φροντίδας τρίτης ηλικίας. 10) Παρέχει υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας και συνταγογράφησης φαρμάκων από τον υπεύθυνο ιατρό ( που εργάζεται ή συνεργάζεται με το Τμήμα). 11) Παρέχει υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και ήπιας αθλητικής άσκησης στους χρήστες των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ και των εξυπηρετούμενων των προγραμμάτων φροντίδας τρίτης ηλικίας. 12) Συμμετέχει σε δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας που περιλαμβάνουν ενέργειες πρόληψης και αγωγής υγείας. 13) Μεριμνά για την εκπαίδευση σπουδαστών και φοιτητών σχετικών επιστημών που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση ή των ανέργων που προσλαμβάνονται για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. 14) Παρέχει τις ανωτέρω υπηρεσίες περιοδικά στα επιμέρους παραρτήματα ΚΑΠΗ και στα προγράμματα φροντίδας τρίτης ηλικίας. Το αντικείμενο του Τμήματος πραγματοποιείται από τις βασικές ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού, του φυσιοθεραπευτή, του ιατρού, του Ψυχολόγου, του Νοσηλευτή, Επιμορφωτή και του Εργοθεραπευτή και του Οικογενειακού Βοηθού. Όλες οι ειδικότητες λειτουργούν στο πλαίσιο του Τμήματος και συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό του Τμήματος και των ειδικοτήτων των άλλων Γραφείων και Τμημάτων με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των προστατευομένων μελών. Στο τμήμα επίσης από τον προϊστάμενο τμήματος θα υπάρχει διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας , θέματα προσωπικού κλπ. 1) Παρακολουθεί την τακτοποίηση οικονομικών συμμετοχών των μελών. 2) Μεριμνά για την σωστή εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών κυλικείου –ειδών καθαριότητας – και υλικού και τα καταγράφει στα δελτία εισαγωγής και εξαγωγής   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΕΣΣΩΝ Στα παραρτήματα του ΚΑΠΗ δύναται να αναπτυχθούν όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται στην έδρα του ΚΑΠΗ ανάλογα με τις δυνατότητες του ΚΑΠΗ είτε σε προσωπικό είτε οικονομικές αλλά και τις ανάγκες των μελών. Στο Γραφείο (Παράρτημα) του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Καλεσσών προβλέπεται η λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών • Υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας • Υπηρεσίες Ιατρικής φροντίδας με νοσηλευτή και ιατρό • Υπηρεσίες εργοθεραπείας   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΡΟΔΙΑΣ Στο Γραφείο (Παράρτημα) του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Ροδιάς προβλέπεται η λειτουργία των παρακάτω υπηρεσιών: • Υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας • Υπηρεσίες Ιατρικής φροντίδας με νοσηλευτή • Υπηρεσίες εργοθεραπείας   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΖΙΟΥ 1. Το Γραφείο ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ έχουν σκοπό την κάλυψη των βασικών βιολογικών –ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών των ηλικιωμένων. 2. Ενημερώνεται συνεχώς για τις δυνατότητες συμμετοχής της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα φροντίδας τρίτης ηλικίας (π.χ. πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»), 3. Μεριμνά ώστε τα άτομα αυτά να αποκτήσουν την μέγιστη δυνατή αυτονομία και να αποφευχθεί ο ιδρυματισμός . 4. Μεριμνά, σε συνεργασία και με το Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης, για την ετοιμασία προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την ανάληψη από το Νομικό Πρόσωπο της ευθύνης οργάνωσης και υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων, προωθεί τις προτάσεις για έγκρισή τους και μεριμνά για την υποβολή τους. 5. Παρακολουθεί την κατάλληλη υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων και συντάσσει και υποβάλλει τους αναγκαίους απολογισμούς   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΥΛΙΣΟΥ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Τυλίσου είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες του Γραφείου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΓΑΖΙΟΥ.
Υπηρεσίες Αλληλεγγύης, Προστασίας & Παιδείας /3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες 1) ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 2) ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΦΗ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΠΗ & ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ Οι αρμοδιότητες ΤΜΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΡΟΥΣΩΝΑ είναι αντίστοιχες με εκείνες του Τμήματος ΚΑΠΗ ΓΑΖΙΟΥ, και είναι δυνατόν να ασκούν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος : Κ Α Π Η ΚΡΟΥΣΩΝΑ - ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΟΥΣΩΝΑ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ Η Φ Η • Το παραπάνω γραφείο του Κ Η Φ Η έχει σκοπό την παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον , • Την διατήρηση της συνοχής της οικογένειας , • Την εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος . • Την αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού , • Την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των μελών της οικογένειας.


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2019 - All rights reserved