Διακήρυξη Στέγασης Κέντρου Κοινότητας PDF Εκτύπωση E-mail

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017
Αρ. πρωτ.: 2924

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ


Διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη ( στέγαση του Κέντρου Κοινότητας ) του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου.
1. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ./τος 270/1981 επιτροπή θα κρίνει μετά από επιτόπια έρευνα την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.
2. Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία έχει οριστεί με την 136/2017 και αποτελείται από τους:
ΛΥΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ , Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΒΑΛΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , Μέλος του Δ.Σ.
ΜΑΝΙΟΥΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ , Μέλος του Δ.Σ
3. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Οργανισμού που βρίσκονται επί της οδού ( Ν. Καζαντζακη 11 ΓΑΖΙ ) ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΛΥΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
4. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται μέσα στα όρια του Δημοτικού Διαμερίσματος ΓΑΖΙΟΥ, και να έχει συνολική έκταση 40 τ.μ. έως 90 τ.μ , με ανώτατη τιμή μισθώματος 250,00€ μηνιαίως, εφόσον ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ δε διαθέτει ακίνητο που να μπορεί να καλύψει την παραπάνω ανάγκη. Τo προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από αρμόδια πολεοδομική αρχή ή βεβαίωση αρμόδιας αρχής για την νόμιμη κατασκευή του η οποία είναι σύμφωνη με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ΦΕΚ 76/Α/28-3-2003. ,να είναι ισόγειο.
5. Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου με έκδοση στο όνομα του Ιδιοκτήτη του ακινήτου , του σχετικού χρηματικού εντάλματος.


6. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
7. Το μίσθωμα θα είναι σταθερό για τα δύο πρώτα έτη και θα υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα. Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο , στο τέλος κάθε τριμηνίας σε λογαριασμό του δικαιούχου.
8. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 10% επί του ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με την προσφορά που θα καταθέσει. Ο τελευταίος μειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.
9. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
10. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.
11. Ο τελευταίος μειοδότης θα ειδοποιηθεί μόλις ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ είναι έτοιμος να εγκατασταθεί στο ακίνητο, και υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν , ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα . Για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ του Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.
12. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ και στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ .
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δ .Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την 30/10/2017 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Ν. Καζαντζάκη 11-Γάζι ).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Attachments:
Download this file (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.pdf)Διακήρυξη[Αρχείο]55 Kb
 

Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.

Διαφήμιση

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Διαφήμιση

Κέντρα Κοινότητας

Διαφήμιση

Κ.Η.Φ.Η.

Διαφήμιση

Βρείτε μας στο Χάρτη...

Διαφήμιση

Γιορτάζουν...η ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte